Kodeks postępowania.

Zobowiązujemy się do absolutnej rzetelności i uczciwości we wszystkich naszych działaniach i nie będziemy tolerować żadnych działań, które są wyzyskiem, naruszają prawa człowieka albo są nieuczciwe lub nielegalne.

W GBA zachęcamy do otwartości i będziemy wspierać każdego, kto w dobrej wierze zgłasza prawdziwe obawy dotyczące naszych zasad przeciwdziałania przekupstwu i korupcji oraz przeciwdziałania niewolnictwu i handlowi ludźmi.

Nie będziemy tolerować dyskryminacji ani nękania i jesteśmy w pełni zaangażowani w promowanie równych szans w zatrudnieniu.

Nasi pracownicy będą traktowani sprawiedliwie i równo i nigdy nie powinni być dyskryminowani ani niesprawiedliwie traktowani, niezależnie od

 • wieku,
 • płci,
 • niepełnosprawności,
 • orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej,
 • kultury pochodzenia lub wierzeń.

Zobowiązujemy się do zapewnienia godnego i pełnego szacunku środowiska pracy.

Dlatego też, GBA zachęca całą organizację do udziału w promowaniu równych szans poprzez zapewnianie szkoleń i warsztatów dotyczących różnorodności w ramach naszej działalności biznesowej.

GBA pracuje nad tworzeniem długoterminowych relacji. Przestrzegamy przepisów dotyczących zatrudnienia oraz że wypłacane wynagrodzenia odzwierciedlają sytuację rynkową, a liczba przepracowanych godzin nie jest nadmierna, niezależnie od lokalnych praktyk. GBA będzie aktywnie promować dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne swoich pracowników.

GBA zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego przechowywania wszystkich danych, w tym danych osobowych Pracowników, klientów i dostawców. Dane nie będą przetwarzane/wykorzystywane w żadnym innym celu niż przez GBA w celu dostarczania rozwiązań logistycznych oraz zakupu usług i towarów na potrzeby funkcjonowania organizacji.

Wszystkie osoby przez nas zatrudnione lub zaangażowane w naszą działalność są zobowiązane do wzięcia odpowiedzialności za zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie wszystkiego, co ich zdaniem stanowi lub może stanowić handel ludźmi lub współczesne niewolnictwo.

Obejmuje to grupy szczególnie wrażliwe, w tym między innymi pracowników migrujących, kobiety, dzieci, młodych dorosłych i osoby niepełnosprawne.

W trosce o zaufanie naszych interesariuszy i przejrzystość działań, nasze sprawozdania finansowe i raporty są publikowane terminowo. Dokumentacja ta podlega walidacji zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi rachunkowości.

Uchylanie się od płacenia podatków jest przestępstwem w krajach, w których GBA prowadzi działalność. GBA nie będzie tolerować umyślnego i nieuczciwego postępowania, które mają na celu uniknięcie płacenia podatków.

Sankcje to ograniczenia dotyczące działań z docelowymi krajami, rządami, podmiotami, osobami fizycznymi i branżami, nakładane przez organy takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unia Europejska (UE), poszczególne kraje lub grupy krajów.

GBA nie będzie prowadzić interesów z organizacjami lub osobami, na które są nałożone sankcje.

Nasza polityka dotycząca sankcji obejmuje następujące procedury sprawdzające:

 • przed podjęciem jakiejkolwiek pracy dla lub w imieniu osoby lub podmiotu;
 • przed przyjęciem lub przekazaniem jakichkolwiek środków pieniężnych do, od lub w imieniu osoby fizycznej lub podmiotu;
 • dyrektorów i właścicieli klientów korporacyjnych;
 • docelowych odbiorców środków w sprawach transakcyjnych i sądowych, w przypadku gdy mamy powody sądzić, że mogą podlegać sankcjom.

Sukces konkurencyjny opiera się na zapewnieniu dobrej wartości i doskonałych usług. W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać omawiania informacji poufnych i nie będą podejmować żadnych prób nielegalnego pozyskania tajemnic handlowych konkurencji ani żadnych innych informacji poufnych.

Wszyscy członkowie naszej organizacji mają obowiązek unikać interesów biznesowych, finansowych lub innych bezpośrednich lub pośrednich interesów lub relacji, które są sprzeczne z interesami firmy.

Obejmuje to również działania, które mogą być szkodliwe dla:

 • członków organizacji
 • reputacji i marki GBA
 • zewnętrznych członków interesariuszy
 • reputację interesariuszy zewnętrznych

Łapówkarstwo obejmuje nagrody lub zachęty do niewłaściwego działania w celu uzyskania przewagi osobistej, handlowej lub legalnej.

Definiujemy korupcję jako nadużycie władzy, autorytetu lub pozycji w zamian za osobistą korzyść.

Pisemne zapisy wszelkich wręczonych lub otrzymanych upominków lub przejawów gościny muszą zostać zgłoszone, aby nie dopuścić do nieoficjalnych form gratyfikacji.

GBA nigdy nie będzie represjonować nikogo, kto złoży uzasadnioną skargę, jeśli ona sama (on sam) lub ktoś inny jest nękany lub dyskryminowany. Ponadto, jeśli istnieje przekonanie, że następujące zdarzenia miały miejsce, mają miejsce lub mogą się wydarzyć, również muszą zostać zgłoszone:

 • przestępstwo karne;
 • niespełnienie jakiegokolwiek obowiązku prawnego;
 • pomyłka sądowa;
 • zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby;
 • zagrożenie dla środowiska;
 • celowe ukrywanie któregokolwiek z powyższych.

GBA udostępnia infolinię i internetową usługę zgłaszania nieprawidłowości, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom zgłaszanie wszelkich opisanych powyżej incydentów lub wątpliwości dotyczących naruszeń niniejszego kodeksu postępowania.

Usługą zarządza zewnętrzny, bezstronny specjalista, który zapewnia bezpieczne i wspierające środowisko, aby zachęcić sygnalistów do mówienia i bycia wysłuchanym.

Pracownicy powinni mieć możliwość otwartego komunikowania się i dzielenia się z kierownictwem pomysłami i obawami dotyczącymi warunków pracy i praktyk kierowniczych bez obawy przed dyskryminacją, zastraszaniem lub odwetem.

Obejmuje to prawo do

 • tworzenia, wstępowania lub niewstępowania do związków zawodowych zgodnie z prawem;
 • wspólnych negocjacji;
 • znajdywania przedstawicieli i przyłączania się do rad pracowniczych zgodnie z lokalnym prawem i konwencjami międzynarodowymi.

Nasza polityka skarg dotyczy skarg, obaw i problemów związanych z zatrudnieniem w GBA. Polityka została opracowana w celu zapewnienia pełnej dostępności metod zgłaszania skarg oraz sprawiedliwego i spójnego traktowania.

GBA uznaje i akceptuje swoje odpowiedzialność za zapewnienie, na ile jest to racjonalnie wykonalne, zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich swoich pracowników, kontrahentów, gości i tych członków społeczeństwa, na których może mieć wpływ działalność biznesowa GBA.

GBA jest firmą posiadającą certyfikat ISO 45001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy).

Firma będzie dążyć do wyeliminowania wszelkich zagrożeń, które mogą spowodować obrażenia ciała, chorobę, pożar, utratę bezpieczeństwa, uszkodzenie mienia lub szkody dla środowiska.

Celem GBA jest promowanie, ustanawianie i utrzymywanie najwyższych standardów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu społecznego. Zostanie to osiągnięte poprzez następujące działania:

 • zapewnienie odpowiedniej kontroli zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikających z działalności zawodowej;
 • promowanie indywidualnego dobrostanu w zakresie ogólnego stanu zdrowia, ogólnego bezpieczeństwa, komfortu i ochrony przed niepożądanymi zagrożeniami;
 • konsultacje z pracownikami w sprawach mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo;
 • spełnianie naszych wymagań prawnych i innych;
 • regularne informowanie o aktualnych praktykach i zmianach polityki BHP;
 • zapewnienie i utrzymanie bezpiecznego sprzętu;
 • zapewnienie bezpiecznego stosowania substancji;
 • udzielanie informacji, instrukcji i nadzoru dla pracowników;
 • zapewnienie, że wszyscy pracownicy są kompetentni w zakresie wykonywania swoich zadań;
 • zapobieganie wypadkom i złego stanu zdrowia spowodowanego z pracą;
 • utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • zmianę i korektę niniejszej polityki w regularnych odstępach czasu.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób GBA Logistics może pomóc w zarządzaniu Twoją dystrybucją i łańcuchem dostaw.

Kontakt